تزئین نون ، پنیر ، خیار


تزئین

 

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئینو قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies
Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies
Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies
Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies

Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies

Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

��رز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies

Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
Blog - Latest News
تزئین

تزئین نون ، پنیر ، خیار

مواد لازم:

 • نان تست
 • پنیر
 • خیار
 • گردو و سبزی و تربچه برای تزئین

طرز تهیه:

اول خیار رو با پوست کن نازک نازک برش میدیم.

تزئین

 

بعد روی نان تست پنیر میزنیم

و بعد برش های خیار رو روی نان تست میذاریم

تزئین

و قالب میزنیم، نوش جان!

تزئین


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه