شعر رنگين كمان زندگی

نی نی بان: شعر زیر را برای کودکان بخوانید و از او بخواهید شما را همراهی کند.

 

شعر رنگين كمان زندگی - تصویر 1

 

زندگی مثل ،
یک رنگین کمان،
خیمه می زند ،
بر بام جهان.

سرخ سرخ سرخ،
چون گل انار.
سبز سبز سبز،
مثل شالیزار.

آبی آبی،
مانند دریا،
هر لحظه در آن،
موجی ست پیدا.

بنفش بنفش،
چون رنگ شب بوست.
اگر چه تیره ،
خوش عطر و خوش بوست.

گل نارنجی ،
کمی آن سو تر ،
روزی شکفته،
یک روز پر پر.

زرد زرد زرد،
مثل صدها برگ؛
می ریزد پاییز ،
آن را با تگرگ.

یک ابر کبود،
سنگین سنگین،
می کند گاهی،
دلت را غمگین.

یک لحظه پیدا ،
رنگین و زیبا.
لحظه ای پنهان،
از دیده ی ما

 

شعر
رنگین کمان
زرد
سرخ
بنفش
آبی
نارنجی
کبود
زیبا
پاییز
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه