ایسنا: نازایی یکی از عوامل موثر در بروز اختلالات روحی در زنان است. مرجان انوار در پژوهشی، بروز اختلالات روحی در میان افراد مبتلا به نازایی را بررسی کرده است. در این مقاله پژوهشی با بیان این که نازایی یکی از عوامل موثر در بروز اختلالات روحی و افسردگی است، آمده است: تجربه نازایی می تواند بسیار اضطراب آور و همراه با طیفی از مشکلات روان شناسی در زنان نازا باشد. در این مقاله درمان های مکرر ناموفق، یکی از عواملی عنوان شده که باعث مشکلات روانشناختی در زنان نازا می شود و آمده است: شرایط پایین اقتص ...

ایسنا: نازایی یكی از عوامل موثر در بروز اختلالات روحی در زنان است.
 
مرجان انوار در پژوهشی، بروز اختلالات روحی در میان افراد مبتلا به نازایی را بررسی كرده است. در این مقاله پژوهشی با بیان این كه نازایی یكی از عوامل موثر در بروز اختلالات روحی و افسردگی است، آمده است: تجربه نازایی می تواند بسیار اضطراب آور و همراه با طیفی از مشكلات روان شناسی در زنان نازا باشد.
 
در این مقاله درمان های مكرر ناموفق، یكی از عواملی عنوان شده كه باعث مشكلات روانشناختی در زنان نازا می شود و آمده است: شرایط پایین اقتصادی اجتماعی و عدم حمایت از طرف شریك زندگی می تواند این مشكلات را تشدید كند.
 
در این پژوهش علمی كه بر روی ۱۰۰ زن كه سابقه سه تا هشت سال نازایی داشتند مطالعه صورت گرفت و ۹۸ زن بارور به عنوان گروه كنترل، مطالعه شدند كه این دو گروه از نظر سن، وضعیت اقتصادی و مشكلات خانوادگی با یكدیگر همسان بودند.
 
نتایج این بررسی حاكی از آن است كه شیوع اختلال افسردگی و عمده و اختلالات اضطرابی در زنان نازا به طور معنی داری بالا بوده ولی اختلالات جسمی بین زنان نازا و بارور تفاوت معنی داری نداشته است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه